نمونه اجرا و طراحی شده واقع در دانشگاه علوم پزشکی ایران