1: سالن همایش و اجلاس روابط عمومی ساختمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  
2: مرکز پژوهش آینده پژوهی سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان